"David and Bathsheba"
| 2 Samuel 11:1-27 | May 15, 2011 | Rev M. Shanks